Η ΛΑΕ στέκεται αλληλέγγυα στους πρόσφυγες απαιτώντας τη σύλληψη των υπαίτιων της επίθεσης στην Λέσβο

Επιτροπή Δικαιωμάτων της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ)

Η χθεσινή άγρια επίθεση ακροδεξιών και φασιστών με πέτρες, μολότοφ και άλλα βαριά αντικείμενα εναντίον προσφύγων που διαμαρτύρονταν ειρηνικά στην Λέσβο, από την οποία κινδύνεψαν σοβαρά να καούν ή να χτυπηθούν ακόμα και μικρά παιδιά (!) ενώ τραυματίστηκαν πάνω από 35 άτομα, αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τα τραγικά αποτελέσματα της αντιπροσφυγικής πολιτικής της ΕΕ και του εγκλωβισμού των προσφύγων στα νησιά, που ακολουθεί με ευλάβεια η ελληνική κυβέρνηση. Η επίθεση έγινε με την ανοχή της αστυνομίας, που δεν πραγματοποίησε καμία σύλληψη των επιτιθέμενων, εντείνοντας την αίσθηση ατιμωρησίας και ενός αστυνομικού προστατευτικού «κλοιού» του Χρυσαυγίτικου περίγυρου.

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ (όπως και όλα τα μνη­μο­νια­κά κόμ­μα­τα) αντι­με­τω­πί­ζει τους πρό­σφυ­γες όχι μόνο με πο­λι­τι­κές απο­τρο­πής που οδη­γούν σε μα­ζι­κούς πνιγ­μούς στο Αι­γαίο και στη Με­σό­γειο, αλλά και τι­μω­ρη­τι­κά, φυ­λα­κί­ζο­ντας και εγκλω­βί­ζο­ντας στα νησιά, κάτω από άθλιες συν­θή­κες, όσους κα­τα­φέρ­νουν να επι­ζή­σουν. Το κο­λα­στή­ριο της Μό­ριας, όπου στο πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν έχουν ση­μειω­θεί αρ­κε­τοί θά­να­τοι λόγω της έλ­λει­ψης στοι­χειω­δών υπο­δο­μών για μια ασφα­λή δια­βί­ω­ση, προ­δια­γρα­φών για 1.000 αν­θρώ­πους, κρατά αυτή τη στιγ­μή έγκλει­στους πάνω από 6.500 πρό­σφυ­γες, στους οποί­ους απα­γο­ρεύ­ει την με­τα­κί­νη­σή τους στην εν­δο­χώ­ρα. Συ­νο­λι­κά, πάνω από 10.000 άν­θρω­ποι βρί­σκο­νται σή­με­ρα εγκλω­βι­σμέ­νοι στη Λέσβο, βιώ­νο­ντας συν­θή­κες εξα­θλί­ω­σης και απα­γό­ρευ­σης του δι­καιώ­μα­τός τους στην ελεύ­θε­ρη με­τα­κί­νη­ση, κατά πα­ρά­βα­ση της Συν­θή­κης της Γε­νεύ­ης και του διε­θνούς προ­σφυ­γι­κού δι­καί­ου.

Η πο­λι­τι­κή αυτή πλήτ­τει πρώτα και κύρια τους πρό­σφυ­γες, αλλά και δο­κι­μά­ζει τις αντο­χές της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας, δια­μορ­φώ­νο­ντας, χωρίς καμία ευ­θύ­νη των ίδιων των προ­σφύ­γων, συν­θή­κες που διευ­κο­λύ­νουν την διά­χυ­ση ρα­τσι­στι­κών από­ψε­ων που θρέ­φουν το τέρας της ακρο­δε­ξιάς και του ρα­τσι­σμού.

Η προ­σφυ­γιά δεν είναι επι­λο­γή, είναι διέ­ξο­δος ανά­γκης. Οι πρό­σφυ­γες είναι θύ­μα­τα πο­λέ­μων και της κα­τα­στρο­φής ολό­κλη­ρων τμη­μά­των του πλα­νή­τη λόγω των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πο­λι­τι­κών του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των εν­δοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων. Πε­ρί­τρα­νη από­δει­ξη, η νέα να­τοϊ­κή επί­θε­ση στην Συρία, που υπο­στη­ρί­ζε­ται και από την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, η οποία θα διο­γκώ­σει τα κύ­μα­τα ανα­γκα­στι­κής φυγής από την χώρα.

Οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες των προ­σφύ­γων είναι δί­καιες. Οι πρό­σφυ­γες έχουν κάθε πραγ­μα­τι­κό λόγο να δια­μαρ­τύ­ρο­νται ενά­ντια στις συν­θή­κες εξα­θλί­ω­σης και εγκλω­βι­σμού τους.

Η Λαϊκή Ενό­τη­τα στέ­κε­ται αλ­λη­λέγ­γυα στο πλευ­ρό τους, απαι­τώ­ντας την σύλ­λη­ψη και τι­μω­ρία των υπαί­τιων της χθε­σι­νής επί­θε­σης. Διεκ­δι­κώ­ντας την κα­τάρ­γη­ση της κα­τά­πτυ­στης συμ­φω­νί­ας ΕΕ –Τουρ­κί­ας και την ελεύ­θε­ρη και ασφα­λή με­τα­κί­νη­ση τους στην Ευ­ρώ­πη και στην εν­δο­χώ­ρα. Διεκ­δι­κώ­ντας αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες δια­βί­ω­σής τους και την ισό­τι­μη έντα­ξή τους στις κοι­νω­νί­ες υπο­δο­χής τους, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της χώρας μας.

Πα­ράλ­λη­λα, κα­τα­δι­κά­ζει τις αντι­προ­σφυ­γι­κές πο­λι­τι­κές της ΕΕ και της κυ­βέρ­νη­σης, που «φου­σκώ­νουν τα πανιά» των δυ­νά­με­ων της ακρο­δε­ξιάς, του ρα­τσι­σμού και του φα­σι­σμού.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.