Συνέλθετε προτού να είναι αργά!

image_pdfimage_print

 του Γιάννη Νικολόπουλου

Γιατί οι μέρες της εμπιστοσύνης (και της υπομονής) εξαντλήθηκαν (Νικηφόρος Βρεττάκος)

Τα μαύρα μα­ντά­τα από την Ρώμη κα­τέ­φτα­σαν. Σαλ­βί­νι και Λεπέν έσο­νται εις πο­λι­τι­κήν και ευ­ρω­ε­κλο­γι­κή σάρκα μίαν με τις ευ­λο­γί­ες του υπερ­δρα­στή­ριου Στιβ Μπά­νον. Καλώς ορί­σα­τε στην έρημο του πραγ­μα­τι­κού και της υπαρ­κτής ακρο­δε­ξιάς. Καλώς ορί­σα­τε στο ζο­φε­ρό παρόν για τους με­τα­νά­στες και την ερ­γα­τι­κή τάξη. Η Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση αλ­λά­ζει – προς το φαιό­τε­ρον.

Και ένα κομ­μά­τι της ελ­λη­νι­κής αρι­στε­ράς (;) φι­λο­ξε­νεί άρθρα και σχό­λια που απη­χούν τις χει­ρό­τε­ρες, πο­λι­τι­κές ανα­λύ­σεις και τις πλέον ανεκ­δι­ή­γη­τες δια­πι­στώ­σεις για τον γκρε­μό που άνοι­ξαν οι «ευ­ρω­σκε­πτι­κι­στές» πα­ντός τη­λε­ο­πτι­κού και­ρού και πάσας αν­θρω­πο­φά­γας δια­θέ­σε­ως.

Συ­νέλ­θε­τε κύ­ριοι και κυ­ρί­ες, του Αρι­στε­ρού Ρεύ­μα­τος και της Ίσκρα. Συ­νέλ­θε­τε. Συ­νέλ­θε­τε, προ­τού να είναι αργά – αργά, εκλο­γι­κά και πο­λι­τι­κά, ει­δι­κά από τη στιγ­μή που το 2019 είναι έτος δια­δο­χι­κών εκλο­γών και η όλη στρα­τη­γι­κή της φε­ρό­με­νης «πλειο­ψη­φί­ας» της ΛΑΕ έχει επι­κε­ντρω­θεί εκεί. Συ­νέλ­θε­τε…

Αν και στην Αθήνα και το αε­ρο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βε­νι­ζέ­λος» δεν προ­βλέ­πε­ται προ­σγεί­ω­ση του ιδιω­τι­κου τζετ του Στιβ Μπά­νον, η μισή δου­λειά για τον αμε­ρι­κα­νό πο­λυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χο έχει γίνει μετά τις ανα­κοι­νώ­σεις των αρ­ρα­βώ­νων Σαλ­βί­νι και Λεπέν.

Μένει να δούμε ακόμη δυο πράγ­μα­τα για τα οποία ο πάλαι ποτέ εξ απορ­ρή­των του Ντό­ναλντ Τραμπ και με­γα­λο­τρα­πε­ζί­της της Γκόλ­ντμαν Σακς κα­τα­βάλ­λει άο­κνες προ­σπά­θειες : Στην Ιτα­λία, η συ­ζή­τη­ση για μια συ­μπα­ρά­τα­ξη της Λέ­γκας με τα μου­σο­λι­νι­κά Φρα­τέ­λι ντ ΄Ιτά­λια της Τζιόρ­τζια Με­λό­νι να λάβει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά γε­νι­κευ­μέ­νης, κυ­βερ­νη­τι­κής και εκλο­γι­κής συ­νερ­γα­σί­ας – κα­τά­στα­ση που προ­κα­λεί εκνευ­ρι­σμό στα Πέντε Αστέ­ρια – και στην Ουγ­γα­ρία, ο Βί­κτορ Ορ­μπάν να απο­σκιρ­τή­σει από τις τά­ξεις του Ευ­ρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος και να συ­μπα­ρα­τα­χθεί με την Λεπέν και τον Σαλ­βί­νι συ­γκρο­τώ­ντας ένα νέο άξονα ακρο­δε­ξιών και νε­ο­φα­σι­στών που θα «τα­ρα­κου­νή­σει τις Βρυ­ξέλ­λες», κατά το σύν­θη­μα που έχει ρίξει στην πιά­τσα ο Μπά­νον.

Συ­νέλ­θε­τε, κύ­ριοι και κυ­ρί­ες του Αρι­στε­ρού Ρεύ­μα­τος και της Ίσκρα, που δια­πι­στώ­νε­τε απλώς… «ξε­νο­φο­βι­κές τά­σεις(!)» στην ση­με­ρι­νή ιτα­λι­κή κυ­βέρ­νη­ση των μπλό­κων στο Ακουά­ριους, των ποι­νι­κών διώ­ξε­ων ενά­ντια σε δη­μάρ­χους και δη­μο­σί­ους υπαλ­λή­λους, επει­δή συ­νέ­δρα­μαν τους πρό­σφυ­γες, του κυ­νη­γιού μα­γισ­σών ενά­ντια σε με­τα­νά­στες στη γεί­το­να. Συ­νέλ­θε­τε που βλέ­πε­τε… ανα­τα­ρα­χή και πτώση του ευ­ρω­ιε­ρα­τεί­ου στους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς συ­ντρι­βής του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας και στα αδελ­φά, νε­ο­φα­σι­στι­κά κόμ­μα­τα που συ­μπο­ρεύ­ο­νται μαζί της, με τις ευ­λο­γί­ες και το άφθο­νο, μαύρο χρήμα που έφερε ο Στιβ Μπά­νον στις βα­λί­τσες του από το Αμέ­ρι­κα.

Συ­νέλ­θε­τε, προ­τού να είναι αργά.

Συ­νέλ­θε­τε γιατί δεν πέ­φτει έτσι η επά­ρα­τη πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση και φυ­σι­κά ούτε κου­βέ­ντα να γί­νε­ται για τον ευ­ρω­παϊ­κό κα­πι­τα­λι­σμό και την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση. Συ­νέλ­θε­τε. Συ­νέλ­θε­τε γιατί μετά θα ανα­ρω­τιέ­στε ξανά γιατί σας προ­σπερ­νούν δη­μο­σκο­πι­κά ελ­λα­δο­ορ­μπα­νι­στές και ελ­λα­δο­σαλ­βι­νι­στές, λε­πε­νό­μου­τρα και ψε­κα­σμέ­νοι. Συ­νέλ­θε­τε. Προ­τού να είναι αργά, αν δεν είναι ήδη.

Γιατί κατά τα άλλα ισχύ­ουν και τα λόγια του ποι­η­τή από το μα­κρι­νό και ση­μα­δια­κό 1949 : Οι μέρες της εμπι­στο­σύ­νης εξα­ντλή­θη­καν, έγρα­ψε ο Νι­κη­φό­ρος Βρετ­τά­κος στην ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή Ο Τα­ΰ­γε­τος και η Σιωπή.

Συ­νέλ­θε­τε, γιατί πέρα από την εμπι­στο­σύ­νη, έχει εξα­ντλη­θεί κυ­ρί­ως η υπο­μο­νή.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.