Η Μόρια, το έγκλημα και οι ερωτήσεις

του Γιάννη Νικολόπουλου

Ο κάθε Κωσταράκος έπρεπε να δίνει απαντήσεις, όχι να κάνει ερωτήσεις.

Πάλι από τους ξέ­νους τα βλέ­που­με. Αν η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη αντε­πα­νά­στα­ση υπο­νο­μεύ­ει την δη­μο­κρα­τία, συ­μπα­ρα­σύ­ρει στο διάβα της και την ελευ­θε­ρο­τυ­πία. Τα όσα δια­δρα­μα­τί­ζο­νται στην Μόρια και τα άλλα κο­λα­στή­ρια, που ίδρυ­σε η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ προ­κει­μέ­νου να συ­ντρι­βούν σω­μα­τι­κά, ηθικά και ψυ­χο­λο­γι­κά οι πρό­σφυ­γες της Μέσης Ανα­το­λής και της Αφρι­κής, δεν απο­τε­λούν θέμα για τα ελ­λη­νι­κά ΜΜΕ της δια­πλο­κής και της σα­πί­λας. Πάλι από τους ξέ­νους τα μα­θαί­νου­με. Από την Γκάρ­ντιαν και το Αλ Τζα­ζί­ρα ή το ΒΒC.

Κά­πο­τε, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, όταν ήταν μα­χη­τι­κή αρι­στε­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση, ξι­φουλ­κού­σε για την Αμυ­γδα­λέ­ζα. Σή­με­ρα, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ παρέα με τους ΑΝΕΛ, δια­χει­ρί­ζο­νται Μό­ριες. Μέσα στα σκου­πί­δια και τα λύ­μα­τα. Μέσα στις αυ­το­κτο­νί­ες και την από­γνω­ση. Μέσα στα κα­ταγ­γε­λό­με­να εγκλή­μα­τα εκ­με­τάλ­λευ­σης και σε­ξουα­λι­κής κα­κο­ποί­η­σης. Μέσα στην εγκα­τά­λει­ψη και τον κυ­νι­σμό. Κά­πο­τε, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, όταν ήταν μα­χη­τι­κή αρι­στε­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση, συ­νέ­κρι­νε την Αμυ­γδα­λέ­ζα και τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης με το Ντα­χά­ου. Σή­με­ρα, η Μόρια τι είναι; Το Άου­σβιτς; Ή η Τρε­μπλίν­κα;

Αν η σύ­γκρι­ση φα­ντά­ζει ανοί­κεια, υπερ­βο­λι­κή και άστο­χη, η κα­τά­στα­ση και η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στα στρα­τό­πε­δα και τους κα­ταυ­λι­σμούς ξε­περ­νούν κάθε φα­ντα­σία και ανοχή. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα στρα­τό­πε­δα που έχουν ιδρυ­θεί στην Ελ­λά­δα. Μια σωστή δια­δι­κτυα­κή και διά ζώσης βόλτα στην Ιτα­λία ή τον φρά­κτη του ισπα­νι­κού Μα­ρό­κου προ­κα­λεί ανα­τρι­χί­λα και απο­τε­λεί όνει­δος για όλους μας. Και βέ­βαια για πα­λιούς και νέους κρα­τι­κούς λει­τουρ­γούς μόνο το…ευ­έ­λι­κτο και επι­τε­λι­κό κρά­τος της Ελ­λά­δας δεν φταί­ει για το αν­θρω­πι­στι­κό έγκλη­μα της Μό­ριας. Με αυτό το πρί­σμα πρέ­πει να αξιο­λο­γη­θεί η εκ Βρυ­ξελ­λών και εις το φέ­η­σμπουκ το­πο­θέ­τη­ση του πρώην αρ­χη­γού ΓΕΕΘΑ, Μι­χά­λη Κω­στα­ρά­κου.

Ο στρα­τη­γός, που είναι σή­με­ρα επι­κε­φα­λής του στρα­τιω­τι­κού βρα­χί­ο­να της ΕΕ, ως πρό­ε­δρος της Στρα­τιω­τι­κής Επι­τρο­πής της Ένω­σης, δεν είναι εκεί­νος που θα απευ­θύ­νει ερω­τή­σεις-εί­ναι ένας από εκεί­νους που θα έπρε­πε να δί­νουν απα­ντή­σεις και να λο­γο­δο­τούν, μαζί με τον πο­λι­τι­κό Διό­σκου­ρο, αρ­μό­διο επί­τρο­πο Δη­μή­τρη Αβρα­μό­που­λο. Για το πού όντως πήγαν τα λεφτά. Πού κατά ομο­λο­γία του στρα­τη­γού και υπεν­θύ­μι­ση του επι­τρό­που είναι όντως πάρα πολλά – 1,6 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ, και όμως οι πρό­σφυ­γες της Μό­ριας και των άλλων στρα­το­πέ­δων δεν έχουν δει ακόμη, για να χρη­σι­μο­ποι­ή­σω την έκ­φρα­ση του συρ­μού, Θεού πρό­σω­πο. Και τα ερω­τή­μα­τα οφεί­λει να τα απευ­θύ­νει κάθε ευαι­σθη­το­ποι­η­μέ­νος πο­λί­της και κάθε έντι­μος δη­μο­σιο­γρά­φος, όχι ο κάθε Κω­στα­ρά­κος.

Γιατί πρέ­πει να συ­ντη­ρεί­ται μια εν πολ­λοίς αχρεί­α­στη, οπωσ­δή­πο­τε βρα­δυ­κί­νη­τη και σί­γου­ρα οχυ­ρω­μέ­νη πίσω από την νο­μι­μό­τη­τα της θε­σμι­κής τα­λαι­πω­ρί­ας, γρα­φειο­κρα­τία κρά­τους και (συ­γκε­κρι­μέ­νων, ευ­ρω­δί­αι­των) ΜΚΟ, που ανα­κυ­κλώ­νει το πρό­βλη­μα και συ­ντη­ρεί απλώς την δική της πα­ρου­σία, χωρίς να βοηθά στο ελά­χι­στο τους ίδιους τους πρό­σφυ­γες προ­κει­μέ­νου να λύ­σουν τα ζέ­ο­ντα ζη­τή­μα­τα δια­μο­νής, σί­τι­σης και διε­θνούς προ­στα­σί­ας τους;

Γιατί οι ένο­πλες δυ­νά­μεις πήραν από τα πρώτα ζεστά ευ­ρω­παϊ­κά κον­δύ­λια, που έπε­σαν το 2015-2016, 89 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, για την κά­λυ­ψη ανα­γκών τους, την ώρα που το υπουρ­γείο Υγεί­ας έπαιρ­νε 25 και το αρ­μό­διο υπουρ­γείο Με­τα­νά­στευ­σης, 12; Ποιος είναι ο κο­στο­λο­γη­μέ­νος και αι­τιο­λο­γη­μέ­νος απο­λο­γι­σμός ο οποί­ος τεκ­μη­ριώ­νει το γιατί οι ελ­λη­νι­κές ένο­πλες δυ­νά­μεις και κυ­ρί­ως ο στρα­τός πήραν τόσα λεφτά; Συ­νε­χί­ζουν να παίρ­νουν και αν γιατί;

Πότε θα γίνει ανοι­κτή και δη­μό­σια λο­γο­δο­σία του πώς, πότε και σε ποιούς δό­θη­καν τα ευ­ρω­παϊ­κά κον­δύ­λια του 1,6 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ; Ποιους και πό­σους ανα­κού­φι­σαν; Ποιό ήταν το απο­τέ­λε­σμα, αν υπάρ­χει «απο­τέ­λε­σμα» δια­φο­ρε­τι­κό από την φρι­κτή κα­τά­στα­ση στην Μόρια και αλλού.

Τα γε­νι­κό­λο­γα, συ­νω­μο­σιο­λο­γι­κά και εν πολ­λοίς ατεκ­μη­ρί­ω­τα σύν­νε­φα κα­χυ­πο­ψί­ας που έχουν μα­ζευ­τεί συλ­λή­βδην πάνω από όλες τις ΜΚΟ που έχουν ενερ­γο­ποι­η­θεί για το ζή­τη­μα, ρί­χνουν νερό στον μύλο της άκρας δε­ξιάς και των φτη­νών, νε­ο­φα­σι­στι­κών σε­να­ρί­ων περί «αφελ­λη­νι­σμού» και «ισλα­μο­ποί­η­σης» της χώρας. Είναι του­λά­χι­στον γε­λοίο και αυ­το­κα­τα­στρο­φι­κό αυτά τα σε­νά­ρια να βρί­σκουν ευ­ή­κοα ώτα ακόμη και ανά­με­σα σε αρι­στε­ρά, λέμε τώρα, ακρο­α­τή­ρια και αρι­στε­ρές, λέμε τώρα, ιστο­σε­λί­δες. Γιατί κά­ποιοι πα­ρά­τη­σαν σπί­τια και δου­λειές και από πε­ρίσ­σευ­μα ψυχής και πλε­ό­να­σμα αν­θρω­πι­σμού δια­σώ­ζουν όχι την…τιμή της Ευ­ρώ­πης αλλά την τιμή της αν­θρω­πό­τη­τας, σώ­ζο­ντας τους κα­τα­τρεγ­μέ­νους της επο­χής μας. Χωρίς να τα «παίρ­νουν». Εκτός και αν ορι­σμέ­νοι δια­κι­νη­τές συ­νω­μο­σιο­λο­γί­ας και έμπο­ροι ψε­μά­των έχουν απο­φα­σί­σει να ακο­λου­θή­σουν τον δρόμο της Λεπέν, του Σαλ­βί­νι και του Ορ­μπάν ή της νέας Bα­γκενχ. Ας μας το πούν από τώρα για να έχουν και την ανά­λο­γη, εκλο­γι­κή, κι­νη­μα­τι­κή και πο­λι­τι­κή, με­τα­χεί­ρι­ση, όταν έρθει η ώρα τους. Και όχι ο υπο­γρά­φων, που γρά­φει και υπο­στη­ρί­ζει τα πα­ρα­πά­νω, δεν τα «παίρ­νει» από τον Σόρος…

Εξάλ­λου, δεν ήταν μέλη «ΜΚΟ», οι ελ­λη­να­ρά­δες προ­μη­θευ­τές που κο­στο­λο­γού­σαν τυ­ρό­πι­τες πέντε φορές πάνω στην Βό­ρεια Ελ­λά­δα ή πρό­σφε­ραν σάπια, λα­δε­ρά φα­σο­λά­κια στα νησιά…

Εντέ­λει, δεν υπάρ­χει πρό­βλη­μα, γε­νι­κά και αό­ρι­στα, «ΜΚΟ», από τη στιγ­μή που ορι­σμέ­νες εξ αυτών έχουν την συ­μπα­ρά­στα­ση και την συ­νε­νο­χή του ελ­λη­νι­κού κρά­τους και των εξ Ευ­ρώ­πης αξιω­μα­τού­χων. Με το αζη­μί­ω­το επί… 1,6 δις ευρώ. Το πρό­βλη­μα επο­μέ­νως δεν είναι πρό­βλη­μα «ΜΚΟ», είναι πρό­βλη­μα ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης και Κο­μι­σιόν, των πραγ­μα­τι­κών συ­νε­νό­χων στο αν­θρω­πι­στι­κό έγκλη­μα της Μό­ριας. Κοντά λοι­πόν στην πο­λι­τι­κή και εν­δε­χο­μέ­νως νο­μι­κή λο­γο­δο­σία των εις τα Ευ­ρώ­πας ελ­λή­νων αξιω­μα­τού­χων που κά­νουν τους Πό­ντιους Πι­λά­τους, νί­πτο­ντας χεί­ρας και απο­ποιού­με­νοι ευ­θύ­νες μπρο­στά στις πύλες του Γολ­γο­θά της Μό­ριας, θα πρέ­πει να απο­λο­γη­θούν κα­ταρ­χάς οι εδώ υπουρ­γοί Με­τα­να­στευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής και τα υπη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη όλων των συ­ναρ­μό­διων υπουρ­γεί­ων, κατά το μέρος που δια­χει­ρί­στη­καν αυτό το 1,6 δις ευρώ.

Γιατί όπως έχω γρά­ψει στο πα­ρελ­θόν, ξανά στην φι­λό­ξε­νη γωνιά του rproject, σε κάθε πρό­σφυ­γα και με­τα­νά­στη ανα­λο­γούν κατά κε­φα­λήν του­λά­χι­στον 14.000 ευρώ, που δήθεν προ­ο­ρί­ζο­νται για την στέ­γα­ση, την φρο­ντί­δα, την υγεία και την προ­στα­σία του. Είναι δυ­να­τό, να υπο­στη­ρί­ζει κα­νείς στα σο­βα­ρά πως αν αυτό το ποσό δι­νό­ταν απευ­θεί­ας στον ίδιο τον άν­θρω­πο και την οι­κο­γέ­νειά του, δεν θα έβρι­σκε σωστή στέ­γα­ση, σωστό φα­γη­τό, σωστή πε­ρί­θαλ­ψη και την σωστή οδό για τα χαρ­τιά και τα ει­σι­τή­ρια του, εφό­σον ήθελε να τα­ξι­δέ­ψει σε άλλη χώρα, με το ξε­χα­σμέ­νο σή­με­ρα διε­θνές δια­βα­τή­ριο Χάν­σεν, με την πρέ­που­σα, στο­χευ­μέ­νη βο­ή­θεια ενός πχ με­τα­φρα­στή ή ενός κοι­νω­νι­κού λει­τουρ­γού, προ­κει­μέ­νου να δια­σω­θεί από την κό­λα­ση των πο­λέ­μων και το κο­λα­στή­ριο της Μό­ριας;

Υπάρ­χει κα­νείς που να υπο­στη­ρί­ζει στα σο­βα­ρά πώς δεν θα μπο­ρού­σε να ακο­λου­θη­θεί αυτή η οδός ώστε να μην ξε­φτι­λί­ζο­νται η Ελ­λά­δα σή­με­ρα η Ιτα­λία αύριο, η Ισπα­νία με­θαύ­ριο ή η Ουγ­γα­ρία στα­θε­ρά για το νε­ο­φα­σι­στι­κής κοπής αντι­με­τα­να­στευ­τι­κό μένος που εξα­πο­λύ­ουν οι κρα­τι­κοί και ημι­κρα­τι­κοί βρα­χί­ο­νές τους ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες; Των ίδιων προ­σφύ­γων που εν πολ­λοίς προ­έρ­χο­νται από τις κοι­νω­νί­ες και τα κράτη που ξή­λω­σαν οι νε­ο­α­ποι­κιο­κρα­τι­κές στρα­τιω­τι­κές και πο­λι­τι­κές τα­κτι­κές της ΕΕ ή και του ΝΑΤΟ, που…υπε­ρη­φά­νως συμ­με­τέ­χει η πο­λι­τι­κή και η στρα­τιω­τι­κή Ελ­λά­δα του κάθε Κω­στα­ρά­κου, του κάθε Αβρα­μό­που­λου και των ση­με­ρι­νών συ­γκυ­βερ­νώ­ντων ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.